DERNEĞE ÜYE OLMA

Madde 5- Derneğin asıl, fahrî ve onursal olmak üzere üç çeşit üyesi vardır.

1-A) Asıl üyelik: Medenî haklarını kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş, derneklere üye olmaları yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olmak şartıyla Yüksek Mahkeme üyesi, hâkim, savcı ve diğer yargı personeli ile bu görevlerde iken emeklilik süresi dolmadan vefat eden, maluliyet ve emeklilik sebebiyle ayrılmış bulunanların hanımları ve yargı teşkilâtında görev yapan bayan memurlar bu Derneğe üye olabilirler.

B- Fahrî Üyelik: Yönetim Kurulunca uygun görülen kişiler derneğe fahrî üye kaydedilirler. Fahrî üyelerin oy hakkı yoktur. İsterlerse ödenti ve bağış verebilirler. Fahrî üyelerin sayısı asıl üyelerin dörtte birinden fazla olamaz.
C- Onursal Üyeler: Yargı Teşkilâtına ve Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma
Derneğine maddî ve manevî açıdan gerek eşinin ve gerek kendisinin hizmetleri geçmiş olan bayanlara Yönetim Kurulu kararıyla onur üyeliği verilebilir.
Derneğe üye olmak isteyenler yönetim kuruluna yazılı başvururlar.Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en fazla otuz gün içerisinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazıyla duyurmak zorundadır.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Üyeler yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek kaydıyla üyelikten çıkabilirler. Verdikler/ödentileri geri alamaz ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeleri aşağıdaki yazılı hallerde Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

a) Dernek tüzüğüne ve Derneğin amacına aykırı hareket etmek.

b) Derneğin amacına uymayan ve çalışmalarına engel olacak davranışlarda bulunmak.

c) Derneği siyasi amaçla kullanmak.

d) Bütçe yılı içinde haklı iki tebliğe rağmen üye ödentisini ödememek.

Üyelikten Çıkarılma Kararma İtirazlar

Madde 6- İlgililer Yönetim Kurulu tarafından verilen üyelikten çıkarılma kararına karşı, ilk toplanacak Genel Kurul'a başvurabilirler. Genel Kurulun kararı kesindir.