YARGI MENSUPLARI EŞLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ
Tüzük

YARGI MENSUPLARI EŞLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (23.03.2017 Tarihli Değişiklikle)

Derneğin Adı, Amblemi, Merkezi Ve Adresi
Madde 1-Derneğin adı: “Yargı Mensuplan Eşleri Dayanışma Derneği”dir.
Amblemi: Beyaz daire zemin üzerinde lacivert terazi, ortasında kitap ve kılıç olup, bu amblem yargı mensupları eşleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı simgelemektedir.
Derneğin Merkezi:”Ankara”dadır.
Derneğin Adresi: Harbiye Mahallesi Nisan Sokak Vakıf Adalet Sitesi No:21/4 Dikmen
Telefon : 0312 440 96 20
Derneğin Amacı
Madde 2-
a) Yüksek mahkeme üyesi, hakim ve savcı sınıfından olanlar ile diğer yargı personelinin, emeklilik aylığına hak kazanmadan önce her ne surette olursa olsun ölmeleri veya emeklilik aylık hakkının doğup doğmadığına bakılmaksızın görevli iken bir kaza ya da kastı cürüm sonucu ölmeleri halinde: bunların muhtaç durumdaki eş ve çocuklarına istek halinde ve imkan nispetinde yardım yapmak, işsiz olup çalışmak isteyenlere iş imkanı araştırmak, bunların çocuklarının öğrenimleri için burs sağlamak,
b) El becerilerini geliştirici kurslar açmak, boş zamanları değerlendirme çalışmaları yapmak, dergi ve bültenler çıkararak konferans, panel ve seminer gibi toplantılar düzenlemek,
c) Adalet Bakanlığının gözetimi altında bulunan çocuklarla ilgili olarak,
1- Suçluluğu önleyici çalışmalar yapmak, bu konuda yapılan çalışmalara katkıda bulunmak
2- Tedbir uygulanan çocuklara burs, giyecek, okul giderleri, harçlık vb. konularda yardımcı ve destek olmak,
3- Kurumlarda bulunan çocukların eğitim-öğretim çalışmaları için yardım, destek ve katkıda bulunmak,
d) Kurumlarda bulunan hükümlü-tutukluların kurum tarafından verilmeyen eğitim ve iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmak, sosyo kültürel faaliyetlerde bulunmak, yakınlarına destek olmak,
e) Kurumlarda bulunan kadın ve erkek hükümlü-tutukluların kendileri ve çocuklarının giyim ihtiyaçlarım karşılamaya yardımcı ve destek olmak,
f) Kurumlarda bulunan kadım ve erkek hükümlü-tutukluların çocuklarının beslenme ve sağlık konularında kurum tarafından karşılanamayan ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı ve destek olmak,
g) Benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
h) Yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek üzere ticari işletmeler kurar.
Dernek, amacının gerektirdiği oranda ve sayıda komitelere ayrılır ve çalışmalarını bu komiteler aracılığıyla yürütür. Bu komiteler Yönetim Kurulu tarafından teşkil olunur.

Derneğe Üye Olma
Madde 3-Derneğin asıl ve fahrî (Onursal) olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

1- A) Asıl Üyelik: Medenî hakların kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş, derneklere üye olmaları yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olmak şartıyla Yüksek Mahkeme üyesi, hâkim, savcı ve diğer yargı personeli ile bu görevlerde iken emeklilik süresi dolmadan vefat eden, maluliyet ve emeklilik sebebiyle ayrılmış bulunanların hanımları ve yargı teşkilâtında görev yapan bayan memurlar bu Derneğe üye olabilirler.

B- Fahrî (Onursal) Üyelik: Yönetim Kurulunca uygun görülen kişiler derneğe fahrî üye kaydedilirler. Fahrî üyelerin oy hakkı yoktur. İsterlerse ödenti ve bağış verebilirler. Fahrî üyelerin sayısı asıl üyelerin dörtte birinden fazla olamaz.
Yargı Teşkilatına ve Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğine maddi ve manevi açıdan gerek eşinin ve gerek kendisinin hizmetleri geçmiş olan bayanlara Yönetim Kurulu kararıyla fahri üyelik verilebilir.

Derneğe üye olmak isteyenler yönetim kuruluna yazılı başvururlar. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvurulan en fazla otuz gün içerisinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazıyla duyurmak zorundadır.

Üyelikten Çıkma
Madde 4-Üyeler yazık olarak Yönetim Kuruluna bildirmek kaydıyla üyelikten çıkabilirler. Verdikler/ödentileri geri alamaz ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5- Dernek üyeleri aşağıdaki yazılı hallerde Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılabilir.
a) Dernek Tüzüğüne ve Derneğin amacına aykırı hareket etmek.
b) Derneğin amacına uymayan ve çalışmalarına engel olacak davranışlarda bulunmak.
c) Derneği siyasi amaçla kullanmak.
d) Bütçe yılı içinde üye ödentisini ödememek.

Üyelikten Çıkarılma Kararma İtirazlar
Madde 6-İlgililer Yönetim Kurulu tarafından verilen üyelikten çıkarılma kararına karşı, ilk toplanacak Genel Kurul’a başvurabilirler. Genel Kurulun kararı kesindir.

Derneğin Organları
Madde 7- Derneğin organları şunlardır.
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

Genel Kurul
Madde 8-Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler ile şubelerin bu Tüzükte belirlenen sayıda seçecekleri Genel Kurula katılacak temsilcilerden oluşur. Her üyenin tek oyu vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Genel Kurul Toplantları
Madde 9-
1- Genel Kurul toplantıları her yıl Mart ayında olağan,
2- Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.

Çağrı Usulü
Madde 10-Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilân edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği, elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanmak suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağırıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri
Madde 11- Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Genel Kurul Toplantısı Yeter Sayısı
Madde 12- Genel Kurul toplantısına başlamadan önce, Derneğe kayıtlı üyelerin yeter sayısının bulunup bulunmadığı incelenir.
Toplantı için Derneğe kayıtlı üyelerin yansından fazlasının bulunması gerekir.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayı toplamının iki katından aşağı olamaz.

Toplantı Usulü
Madde 13-Dernek Genel Kurul toplantıları çağrıda belirtilen gün, saat ve mahalde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler.
12. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkam veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere açık oylama ile bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki kâtip seçilir.
Toplantının Yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurul Toplantısında Görüşülecek Hususlar
Madde 14-Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

Organların İdareye Bildirilmesi
Madde 15- Dernek, Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir.

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri
Madde 16- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır
a) Her yıl Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
b) Her yıl üç asıl, üç yedek denetim kurulu üyesi seçimi,
c) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
d) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun ibrazı, ~
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü,
f) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunduğu, yurtdışındaki Dernek veya kuruluşlara üye olarak, katılması veya ayrılması,
h) Derneğin feshi,
i) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
j) Şube açılmasına karar vermek,
k) Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası,
Genel Kurul Toplantılarında Karar Alma Usulü
Madde 17-Genel Kurul toplantılarında karar toplantıya katılanların yarısından bir fazlası ile alınır.

Tüzüğün Değiştirilmesi
Madde 18- Dernek Tüzüğü, Dernek Genel Kurulunun üçte iki çoğunluğu ile değiştirilebilir. Toplantı yeter sayısı Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Başkan
Madde 19- Derneğin kumcu üyesi Fatma Türk, Derneğin Daimi Onursal Başkanıdır. Adalet Bakanının eşi başka bir görev üstlenmedikçe onayı halinde ve yazılı olarak kabul ettiğini beyan etmesi koşuluyla Derneğin Fahrî Başkanıdır. Dernek Başkanı, Genel Kurulca Dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Dernek Başkam, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yönetim Kurulunda Başkanın Görev Ve Yetkileri
Madde 20-Yönetim Kurulu Başkam Derneğin yetkili temsilcisi olup, Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler ve üyeleri toplantıya davet eder. Dernek çalışmalarını ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü hükümlerine göre yönetir.

Yönetim Kurulunun Teşkili Ve Görevleri
Madde 21- Yönetim Kurulu, başkan hariç 8 asil ve 8 yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oy, açık tasnif usulü ile seçilir. Yönetim Kurulu Başkam (Dernek Başkanı) Genel Kurulca ayrıca seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.
Yönetim kurulunun görevleri:
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya bir kaçma yetki vermek,
2- Genel Kurulun verdiği yetki doğrultusunda şube kurucularına yetki vermek
3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
4- Gelecek döneme ait bütçeye hazırlayarak Genel Kurula sunmak
5- Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ye yetkileri kullanmak,
6- Şubelerin çalışmalarım izlemek, gerektiğinde oy hakkı olmaksızın, izleyici olarak genel kurullarına katılmak.
7- Genel Kurulu zamanında toplantıya çağırmak
8- Genel Kurul kararlarım uygulamak,
9- Genel Kurula sunulacak çalışma ve hesap raporları (Bilanço) ile gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak
10- Üye kaydetmek
11- Komiteler kurmak,
12- Dernek adına imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak,
13- Yurt içinde ve dışındaki özel ve tüzel kişilerle yazışma yapmak.

Yönetim Kurulunda Görev Bölümü
Madde 22- Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla bir Başkan Yardımcısı, bir sekreter, bir sekreter yardımcısı, bir muhasip üye ve yardımcısı ile komitelerin başkanlarını seçer.
Yönetim Kurulu Başkam, geçici olarak yetkilerini Başkan Yardımcısına devredebilir. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkam görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine Başkan Yardımcısı vekâlet eder.

Sekreter Ve Yardımcısının Görev Ve Yetkileri
Madde 23- Sekreter ve yardımcısı Yönetim Kurulunun yazışma işlerini yürütür.

Muhasip Üye Ve Yardımcısının Görevleri
Madde 24- Muhasip üye ve yardımcısının görevleri hesap işlerini düzeni karşılığında para almak, ödenti tahsil etmek Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olarak harcamalar yapmak, kasa ve demirbaş defterlerini tutmaktır.
Bankadan para çekmek, Yönetim Kurulunca yetkili kılınan Başkan, Başkan Yardımcısı, muhasip ve yardımcısından ikisinin müşterek imzası ile olur.

Bütçe Yılı
Madde 25- Bütçe yılı 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta biter.

Yönetim Kurulunun Çalışma Ve Karar Alma Usulü
Madde 26- Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanının gerekli gördüğü hallerde toplanır.
Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye adedinin yarısından bir fazlasıdır.
Yönetim Kurulunda kararlar çoğunlukla verilir.

Yönetim Kurulu Üyeliğinden Çekilmiş Sayılma
Madde 27-Yönetim Kurulunun, özürsüz olarak, arka arkaya üç toplantısına katılmayan üyesi, Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Bu husus, yazı ile bildirilir ve yerine yedeklerden birinci sıradaki üye alınır.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması
Madde 28- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Madde 29-Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurulca seçilir.
Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu; Derneğin, Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konulan doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun tutulup tutulmadığım, Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarım bir rapor hâlinde yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kumla sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Şubelerin Kurulması
Madde 30- Şubelerin açılmasına genel merkez Genel Kurulu karar verir. Bu amaçla Dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kumcular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülkî amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulunda Temsili
Madde 31– Şubeler, genel merkez Genel Kurulunda her otuz üyeye bir temsilci seçip göndermek suretiyle temsil edilir. Üye sayısı otuz kişiden az olan şubeler Genel Kurulda şube yönetim Kurulu başkam dışında Genel Kurulca seçilecek bir delege aracılığı ile temsil edilir.

Şubenin Organları
Madde 32- Her şubede;
1- Genel Kurul,
2- Yönetim Kurulu,
3- Denetleme Kurulu bulunur.

Şube Yönetim Kurulunun Teşkili Ve Görevleri
Madde 33- Şube yönetim Kurulu 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur.
Bağlı bulunduğu Derneğin amacına ve Tüzüğe uygun olarak şube görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere şubeleri ile ilgili iç ve dış işlemleri yürütür.
Şube Denetleme Kurulu Teşkili Ve Görevleri
Madde 34- Şube denetleme Kurulu 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Şubeyle ilgili yapılan iş ve işlemleri denetler. Bu hususta tanzim edeceği raporu yönetim kuruluna ve toplantıda genel kurala sunar.

Şube Yönetim Ve Denetleme Kurullarının Seçimi
Madde 35- Şube yönetim ve denetleme kurulları, şube genel kurulunca gizli oy açık tasnif usulü ile seçilir.

Şubelerin Tabi Olacağı Hükümler
Madde 36- Dernek şubeleri hakkında da Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak;
1- Dernekler yönetmeliği 14. maddesine göre şube genel kurul toplantısı merkez genel kurul çağrı usulü gibi çağrı ile yapılır.
2- Şube genel kurulları olağan toplantılarım merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce olması açısından her yıl Ocak ayı içerisinde yapılır.

Üye ödentisi
Madde 37- Derneğe giriş ve yıllık üye ödentilerinin miktarı her yıl Ocak ayıtım ilk haftası Yönetim Kurulunca belirlenir. Üyeler yıllık ödentileri toplu olarak verebilecekleri gibi eşit taksitlerle her ay veya üçer ay arayla verebilirler.
Üyeler Dernek amacının gerçekleştirilmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

Yasak Faaliyetler
Madde 38- Dernek;
a) Tüzükte gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konulan dışında faaliyette bulunamaz.
b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçlan veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla kumlamaz.
c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamaz; bu amaçlan gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açamaz, üyeleri için kıyafet veya üniforma kullanamaz.

Taşınmaz Mal Edinme
Madde 39– Dernek, Genel Kurulun yetki vermesi üzerine, Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Dernek, edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Derneğin Gelirleri
Madde 40-
a) Üyelerden alınan giriş ve yıllık ödentiler, bağışlar,
b) Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, kermes, müsamere, konser, spor yarışması, konferans, defile, briç ve gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
c) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri,
d) Dernek mamelekinden elde edilen gelirler,
e) Bağış ve yardımlar.
f) Şubelerin yıllık gelirlerinden yüzde yirmibeş oranında Derneğe ödenilecek pay,
g) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlardan elde edilecek gelirler.
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması hâlinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Yardım Alma Ve Yapma
Madde 41- Dernek, Tüzüğünde gösterilen amaçlan gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.
5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Dernek kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerden kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî ve nakdî katkı sağlayabilirler.

Yurt dışından yardım alınması
Madde 42- Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Temsilcilik
Madde 43- Dernek, gerekli gördükleri yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya Dernek genel kurullarında temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamaz. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirir.
Platform oluşturma
Madde 44- Dernek, amaçlan ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu karan ile platform oluşturabilir.

Derneğin Tutmakla Yükümlü Olduğu Defterler
Madde 45- Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur,

Beyanname verme yükümlülüğü
Madde 46- Dernek yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine verir.

Derneğin Feshedilmesi
Madde 47- Genel Kurul her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshine karar verebilmek için Genel Kumla katılmak hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz,
Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin feshi halinde, taşınır ve taşınmaz malların tasfiyesi hakkında Genel Kurulca verilen karara göre işlem yapılır. Dernekler Kanunu gereğince derneğin feshi halinde taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığı “Adalet Teşkilatım Güçlendirme Vakfı’na” devredilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 48-Dernek amacım gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak, bu borçlanma Derneğin gelir kaynaklan ile karşılanmayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Diğer Hükümler
Madde 49- Dernek Tüzüğünde belirlenmeyen konularda Dernekler Kanunu ve Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır.